SKUHNA deluje po smernicah socialnega podjetništva. To področje se je začelo v Sloveniji formalno urejati z Zakonom o socialnem podjetništvu, ki je stopil v veljavo leta 2012. Socialna, včasih se uporablja tudi termin družbena ekonomija, se je v Evropi začela razvijati že v 19. stoletju kot odgovor na krizne razmere, v katerih je živelo delavstvo. Tudi danes se socialna ekonomija vse bolj pojavlja kot eden izmed možnih odgovorov na probleme gospodarskega sistema. Tovrstna ekonomija zajema dejavnosti, ki doprinesejo k skupnostni dobrobiti, k sodelovanju različnih družbenih skupin, pri čemer ljudje z »roba družbe« enakopravno sodelujejo z ostalimi. Socialna podjetja gojijo občutljiv in odgovoren odnos, tako do ljudi kot do okolja in dobrin.

Z vidika upravljanja socialnih podjetji govorimo o enakopravnem odločanju, upoštevanju glasov vseh zaposlenih in udeleženih. Vključeni se skupaj odločajo, na kakšen način se bo razvijalo podjetje, s katerimi dejavnostmi se bodo ukvarjali, pri prevzemanju delovnih nalog se upošteva individualna zanimanja, znanje, interese posameznikov in posameznic, prav tako se ves čas skrbi za ustvarjanje primernega, varnega, in če je potreba prilagojenega delovnega okolja tako v smislu medosebnih odnosov kot razporeditve dela.

Morda najbolj očitna stvar, ki ločuje socialna od »klasičnih« podjetji, je njihovo upravljanje in odnos do dobička. Socialno podjetništvo je ožji del socialne ekonomije in se nanaša na tržno delovanje, vključno z ustvarjanjem dobička. Vendar ustvarjanje dobička ni cilj sam zase, ampak je predvsem logična posledica dobrih delovnih odnosov, zadovoljstva, opravljanja »smiselne«, izpopolnjujoče dejavnosti. Omenjena podjetja imajo svoje glavne cilje – okolijskega, socialnega in ekonomskega uravnotežene – dobiček ni več glavna usmeritev, v imenu katere bi se uničevalo vse ostalo. Obenem se dobička ne deli med lastnike, lastnice, managerje ali druge zaposlene, temveč se ga vlaga nazaj v razvoj dejavnosti same, izboljšanje delovnih pogojev, izobraževanje … Socialna ekonomija je usmerjena v lokalno okolje, iz katerega črpa svoje vire in tudi vrača svoje rezultate, vključno s tržnimi, nazaj vanj.

SKUHNA SE JE PRIČELA KOT PROJEKT SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, KI GA DELNO FINANCIRA EU IN SICER IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Projekt se je začel s 1.10.2012  in je trajal do 1.8.2015. Od takrat dalje Skuhna “stoji” na svojih nogah.